SARS-CoV-2 Spike (trimer), SARS-CoV-2 S1 protein, SARS-CoV-2 RBD (IAP), SARS-CoV-2 Nucleocapsid, SARS S1, CoV-NL63, CoV-HKU1, CoV-229E, MERS S1, CoV-OC43, Negative control