Adiponectin, IL-6, Leptin, MCP-1, PAI-1 (Total), Resistin, TNF-α