SARS-CoV-2 N, SARS-CoV-2 RBD, SARS-CoV-2 Spike S1, SARS-CoV-2 S2