Erythropoietin (EPO), Exodus-2/CCL21/6Ckine, Fractalkine/CX3CL1, IFNβ1, IFNγ, IL-11, IL-16, IL-17A/F, IL-20, MCP-5/CCL12, MDC/CCL22, MIP-3α/CCL20, MIP-3β/CCL19, TARC /CCL17, TIMP-1